Vol 2 (October 2018): Microphysiological Systems

Review Article 
Recent organ-on-a-chip advances toward drug toxicity testing
Jiu Deng, Yueyang Qu, Tingjiao Liu, Bolin Jing, Xiuli Zhang, Zongzheng Chen, Yong Luo, Weijie Zhao, Yao Lu, Bingcheng Lin
Microphysiological Systems 
2018;
2:
8  
Review Article 
Gut-microbiota-on-a-chip: an enabling field for physiological research
Grissel Trujillo-de Santiago, Matías José Lobo-Zegers, Silvia Lorena Montes-Fonseca, Yu Shrike Zhang, Mario Moisés Alvarez
Microphysiological Systems 
2018;
2:
7